Opći uvjeti poslovanja

Centar za poduku ruskog jezika DIJALOG PLUS, Obrt za poduku, prevođenje i poslovne usluge, vl. Yulia Lovrenović, OIB 86221328081, Adresa: Hvarska 5, Zagreb, (u daljem tekstu Centar):

Ovi opći uvjeti poslovanja (u daljnjem tekstu: Opći uvjeti) dopunjuju posebne pogodbe utvrđene ugovorom između ugovaratelja, s ciljem pobližeg definiranja pojedinih pojmova i odnosa, kao i načina ispunjenja obveza među ugovornim stranama, te ih obvezuju kao da su ih ugovorne stranke izrijekom uglavile u ugovor kojeg sklapaju.

  1. DEFINICIJE

1.1. Cjenik je popis usluga koje pruža Centar u kojemu su izražene cijene svake pojedine usluge. Cijene su izražene na jasan i nedvosmislen način u skladu sa Zakonom o obveznim odnosima i Zakonom o porezu na dodanu vrijednost. Centar nije u sustavu PDV-a.

1.2. Ispitni rok je termin unutar kojeg se održava Završni ispit, a određuje ga Centar u skladu sa svojim mogućnostima. U naknadu je uključen jedan besplatni ispitni rok, osim ako je Centar drugačije odredila svojom ponudom. Ako Polaznik ne pristupi ispitnom roku koji je bio uračunat u Naknadu, svaki daljnji ispitni rok se naplaćuje po Cjeniku kojeg utvrđuje Centar. Centar može samoinicijativno, ili na zahtjev Polaznika organizirati i druge ispitne rokove izvan obveza iz sklopljenog Ugovora. Takve će rokove (termine, opise, cijenu i sl.) Centar objavljivati na svojim internetskim stranicama ili na drugi dogovoreni način.

1.3. Naknada je ugovorena cijena Tečaja ili Nastavnog sata ili Nastavnih sati, ili bilo koji njen dio.

1.4. Naručitelj je svaka pravna ili fizička osoba, koja je sa Centrom sklopila Ugovor prema kojem treća osoba pohađa nastavu u sklopu Tečaja. Odredbe koje se u ovim Općim uvjetima odnose na Polaznika se „mutantis mutandis“ odnose i na Naručitelja i obratno.

1.5. Nastavni sat ili sat je vremensko razdoblje na koje je podijeljen tečaj kao cjelovita usluga, te osim iznimno, ne predstavlja predmet ugovora o pružanju usluga. Jedan nastavni sat traje 45 minuta. Nastavni sat u smislu ovih Općih uvjeta ne predstavlja vremensku jedinicu koja se kao zasebna usluga pruža kao individualni sati ili tečajevi. Prilikom pružanja takve usluge, Centar i Polaznik posebno dogovaraju broj i trajanje nastavnih sati.

1.6. Polaznik je svaka fizička osoba koja je sa Centrom sklopila Ugovor o pružanju Usluga, a koje su u opisu djelatnosti Centra i koje isti nudi u svojim promotivnim materijalima i koja je polaznik Tečaja.

1.7. Grupa je broj polaznika čiju broj utvrđuje škola, a koji je potreban za neometano i kvalitetno pružanje usluge tečaja. Tečaj se održava pred grupom u unaprijed ugovorenim terminima.

1.8. Ponuda je ponuda Centra za pružanjem usluga, koju je Centar uputio pisanim putem, e-mailom, objavio na svojim internetskim stranicama ili na bilo koji drugi način koji se po zakonu ne smatra pozivom na sastavljanje ponuda.

1.9. Rata je dio Naknade određen Ugovorom. Plaćanje u dijelovima odnosno Ratama je plaćanje isključivo kreditnom ili debitnom karticom Polaznika ili Naručitelja kao sredstvom plaćanja, a skup svih Rata odgovara cjelokupnoj Naknadi.

1.10. Centar je Obrt za poduku, prevođenje i poslovne usluge DIJALOG PLUS, vl. Yulia Lovrenović, OIB 86221328081.

1.11. Tečaj je usluga tečaja stranih jezika koju Centar pruža, a koja u organizacijskom i ugovornom smislu čini cjelovitu i nedjeljivu uslugu, a održava se kao izvođenje nastave pred grupom, ili individualno, kako je određeno prema Ugovoru. Broj sati unutar Tečaja označava samo organizacijski raspored održavanja usluge te kao takav nije djeljiv po satima. Centar nudi različite tečajeve kao svoje usluge, a njihov program je predočen svakom Polazniku prilikom sklapanja ugovora.

1.12. Ugovor je dvostrani pravni odnos sklopljen između Centra i Polaznika ili Naručitelja, a odnosi se na pružanje usluga iz djelatnosti Centra. U pogledu sklapanja Ugovora, raskida, izmjena i sl., primjenjuju se odredbe ZOO-a, osim ako ovim Općim uvjetima nije drugačije određeno.

1.13. Usluge u smislu Općih uvjeta su sve usluge koje Centar nudi korisnicima, a prvenstveno tečajevi stranih jezika. Centar na internetskim stranicama pojedinačno opisuje svaku pojedinu uslugu koju pruža. U smislu opisa broja sati, dinamike, broja polaznika itd. Uslugom se smatra ono što je Centar odredio u Ugovoru.

1.14. Završni ispit je pisana i/ili usmena provjera znanja unutar jednog Tečaja u kojem se Polaznika ispituje poznavanje jezika, a o uspješnom položenom ispitu Centar izdaje potvrdu.

  1. SKLAPANJE UGOVORA

2.1. Polaznici polaze Tečaj ili nastavu u skladu s ugovorom o pružanju usluga koji je sklopljen sa Centrom.

2.2. Ugovor se smatra sklopljenim

2.2.1. kad su ga potpisale obje ugovorne strane, ili

2.2.2. kad je plaćena Naknada ili bilo koji novčani iznos u znak prihvata Ponude, ili

2.2.3. kad je Polaznik prvi put pristupio pohađanju nastave.

  1. OBVEZE CENTRA

3.1. Centar je dužan Polazniku omogućiti pohađanje nastave u ugovorenom terminu. Ako iz opravdanih razloga Tečaj ne bi bio održan u ugovorenom terminu, Centar se obvezuje odraditi sate preostale do kraja Tečaja sukladno ostvarivoj dinamici. Centar zadržava pravo izmjene rasporeda nastave.

3.2. Centar je dužan osigurati prostor za održavanje nastave te predavača koji ima potrebne kvalifikacije, znanja i vještine potrebne za kvalitetno obavljanje nastave. Centar zadržava pravo promijeniti predavača tijekom Tečaja.

3.3. Centar zadržava pravo raskinuti Ugovor u slučaju da prije početka održavanja određenog Tečaja za pojedinu grupu u određenom terminu ne bude prijavljen najmanje minimalan broj korisnika određen od strane Centra. U ovom slučaju, Centar može ponuditi Polazniku drugačije osmišljen Tečaj s drugačijim brojem sati i/ili Naknadom. U slučaju da Polaznik ne prihvati tako ponuđeni Tečaj, ili ako Centar ne ponudi takav Tečaj, Centar će Polazniku izvršiti povrat uplaćenih novčanih sredstava na ime Naknade u roku 14 radnih dana.

3.4. Centar je dužan održati ispitne rokove koji su uključeni u Naknadu u skladu s Ugovorom i ovim Općim uvjetima. Centar će Polazniku izdati odgovarajuću potvrdu o Završnom ispitu te o stečenom znanju.

3.5. Razne aktivnosti i druženja koje se održavaju unutar prostorija Centra ne predstavljaju organizaciju priredbi od strane Centra, te isto nije ugovorna obveza Centra.

  1. OBVEZE KORISNIKA

4.1. Polaznik je dužan polaziti nastavu u skladu s Ugovorom i rasporedom nastave kojeg je objavio Centar. Polaznik se obvezuje provjeriti raspored prije predviđenog početka nastave, e-mailom, telefonom ili na oglasnoj ploči ili na internetskoj stranici Centra. Polaznik nema pravo preraspodijeliti Nastavne sate u individualne sate ili sate nastave nekog drugog tečaja.

4.2. U slučaju spriječenosti Polaznika da pohađa nastavu u ugovorenim terminima i prema ugovorenom rasporedu, a koja je spriječenost nastala zbog teške bolesti Polaznika ili preseljenja iz Zagreba ili mjesta boravka kojeg je Polaznik imao u trenutku sklapanja Ugovora, Polaznik može u roku od pet dana od dana nastanka spriječenosti podnijeti zahtjev za raskidom Ugovora. Uz zahtjev Polaznik mora priložiti dokaz o bolovanju ili preseljenju. Centar može po svojoj punoj diskreciji odobriti raskid Ugovora.

4.3. Trenutkom sklapanja Ugovora za Polaznika ili Naručiteljem nastaje obveza uplate cjelokupnog ugovorenog iznosa Naknade prema ugovorenoj dinamici plaćanja.

4.4. Polaznik je, osim u slučajevima kad je drugačije ugovoreno, dužan o svom trošku pribaviti sve materijale potrebne za praćenje nastave i izvršavanje zadataka (udžbenik, bilježnica, knjige, rječnici, …).

4.5. Polaznik je dužan sam brinuti za svoje materijale te druge stvari koje donosi u prostorije Centra. Polaznik ne smije u prostoriju Centra unositi bilo koje stvari koje mogu ozlijediti druge osobe ili izazvati materijalnu štetu.

4.6. Centar ne odgovara za nestanak, krađu ili oštećenje stvari koje je Polaznik donio u prostorije Centra.

4.7. Polaznik je dužan paziti na imovinu Centra te istu ne smije uništiti niti oštetiti na koji način, a u suprotnom odgovara za svu izravnu i neizravnu štetu koju zbog toga Centar pretrpi.

4.8. Polaznik je dužan omogućiti neometano izvođenje nastave, te ne smije svojim ponašanjem onemogućavati ili otežavati održavanje nastave. U slučaju da Polaznik svojim ponašanjem otežava ili onemogući održavanje nastave, a Centar zbog tog trpi štetu, dužan ju je nadoknaditi.

4.9. Polaznik je dužan odnositi se prema osoblju Centra, polaznicima i svim trećim osobama za vrijeme boravka u prostorijama Centra ili sudjelovanja u aktivnostima organiziranima od strane Centra na primjeren i dostojanstven način uz poštivanje svih propisa i načela nediskriminacije.

  1. RASKID UGOVORA

5.1. Nakon sklapanja Ugovora, Polaznik ne može odustati od Ugovora i tražiti povrat novca, osim zbog neispunjenja od strane Centra.

5.2. Neispunjenjem od strane Centra se smatra samo neispunjenje obveze iz čl. 3.1 ovih Općih uvjeta. Svaka promjena dopuštena na temelju ovih Uvjeta ili dobrih poslovnih običaja ne smatra se neispunjenjem od strane Centra.

5.3. U slučaju povrede obveze iz članka 4.5 do članka 4.7 ovih Općih uvjeta, Centar ima pravo raskinuti Ugovor i udaljiti Polaznika s daljnjeg pohađanja nastave i Tečaja, pri čemu za Polaznika ostaje obveza plaćanja Naknade prema Ugovoru.

  1. PLAĆANJE, POPUSTI I NAKNADE TROŠKOVA

6.1. Plaćanjem Naknade, Polaznik ispunjava svoju novčanu ugovornu obvezu za Tečaj. Plaćanje se može izvršiti jednokratno (gotovinom, karticom ili na transakcijski račun) i u Ratama karticama, a sve u skladu s Ugovorom. Plaćanje u roku određenom Ugovorom smatra se bitnim sastojkom ugovora.

6.2. Popust je svako snižavanje ugovorene cijene pojedinom Korisniku koje odobrava i ugovara Centar, a pod uvjetima koje određuje Centar, i objavljuje ih na svojim službenim Web stranicama, ili na koji drugi način.

6.3. Popust se ostvaruje jedino u trenutku sklapanja ugovora ili plaćanjem iznosa iz cjenika čl. 1.1. Općih uvjeta. Korisnik kojemu s obzirom na svojstva pripada pravo na popust mora na isti sam upozoriti Centar u trenutku sklapanja ugovora/plaćanja iznosa iz čl. 1.1.. Popust se ne može ostvarivati retroaktivno.

6.4. Pravo na promotivne popuste, osim popusta na gotovinsko plaćanje, mogu ostvarivati samo fizičke osobe. Škola zadržava pravo da bilo kojoj pravnoj osobi odobri određeni popust.

6.5. U slučaju zakašnjenja s plaćanjem cjelokupni neplaćeni iznos Naknade dospijeva na naplatu odmah. Centar ima pravo ne dopustiti Polazniku nastavak pohađanja nastave dok Polaznik ne plati cjelokupni dospjeli iznos Naknade.

6.6. U svakom slučaju neplaćanja u ugovorenom roku, Centar može Polazniku poslati opomenu zbog zakašnjenja u skladu sa Zakonom o obveznim odnosima i drugim važećim propisima. Na ime troška slanja opomene Centar ima pravo obračunati naknadu od 100,00 HRK, za što će Centar ispostaviti račun.

6.7. U slučaju da Centar odobri raskid Ugovora temeljem zahtjeva Polaznika zbog bolesti ili spriječenosti, Centar će obračunati naknadu na ime troškova obrade zahtjeva, obračuna i povrata novca, u iznosu od 100,00 HRK.

6.8. U slučaju da Centar odobri izmjenu termina održavanja Tečaja temeljem zahtjeva Polaznika zbog bolesti ili spriječenosti, Centar će obračunati naknadu na ime troškova obrade zahtjeva i planiranja nastave u iznosu od 100,00 HRK.

6.9. U slučaju da Polaznik iz bilo kojeg razloga nije položio Završni ispit u terminu kad je dogovoreno i koji je uključen u Naknadu, Centar će naplatiti za polaganje Završnog ispita dodatnu naknadu prema Ugovoru.

  1. INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO I OSOBNI PODACI

7.1. Centar je isključivi nositelj svih autorskih prava na materijalima, pisanim vježbama, konceptima vježbe, zbirkama podataka, ispitnim zadacima i sl., te ih Centar iz komercijalnih razloga ima pravo držati kao povjerljive. Polaznik odgovara za svaku povredu autorskih prava Centra, kao što je npr. neovlašteno distribuiranje ispita ili nastavnih materijala.

7.2. Polaznik je suglasan da Centar prikuplja njegove osobne podatke (ime, prezime, adresa, mjesto rođenja, zanimanje, OIB, broj telefona i sl.), kao i podatke o uspjesima na ispitima i evaluacije tečaja, isključivo za provođenje analiza, vođenje evidencije o polaznicima, obavještavanju o novim uslugama i sl.

7.3. Polaznik je suglasan da fotografiranje od strane Centra u svrhu promoviranja i reklamiranja Centra ne predstavlja kršenje Ugovornih obveza, te pristaje da se fotografije Centra na kojima se on nalazi objavljuju i/ili distribuiraju na internetskim stranicama, stranicama društvenih mreža, raznim glasilima, lecima, i drugim marketinškim materijalima Centra.

  1. ZAVRŠNE ODREDBE

8.1. Odredbe ovih Općih uvjeta se primjenjuju na sve ugovore koje Centar sklopi s Polaznicima i drugim primateljima usluga Centra, za svaku pojedinu uslugu, osim ako pojedinim ugovorom nije drugačije ugovoreno, ili se pojedini ugovor poziva na neke druge opće uvjete poslovanja koji se odnose na posebne usluge koje pruža Centar.

8.2. Ovi Opći uvjeti se primjenjuju od dana objave na internetskim stranicama i ugovorne strane prihvaćaju da Centar može izmijeniti pojedine njihove odredbe. U slučaju izmjena i dopuna ovih Općih uvjeta Centar će izvijestiti Polaznike i korisnike usluga objavom izmjena na službenim internetskim stranicama Centra.

8.3. U slučaju spora, stranke se obvezuju da će sve sporove pokušati riješiti sporazumno. U slučaju da takvo rješenje ne uspije, stranke ugovaraju mjesnu nadležnost stvarno nadležnog suda u Zagrebu.

Javite se još danas!

Nazovite nas i dogovorite svoj prvi sat…

  • 099/560 92 70